ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази „Политика“ се отнася за Вашите лични данни, тогава когато посещавате www.haidedaritame.com или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

Бихме желали да отделите няколко минути, за да се запознаете с нашата политика Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо Ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Български Футболен Съюз“, ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18, представлявано от управителя Параскева Първанова.

Нашето Длъжностно лице по защита на личните данни е: Елина Недялкова, elina.nedialkova@bfunion.bg, адрес: България, гр. София, гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

За да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме определени категории лични данни. Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и провеждането на нашите мероприятия. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, или когато e предвидено в закон.

Обработваме посочените по-долу категории лични данни за постигане на следните цели:

Градът на потребителя ни е нужен, за да можем да създаден сегментирана база данни с цел предоставяне най-точното съдържание за дадения регион.

Собственото име и фамилията на потребителя са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент.

Адрес на електронна поща и телефонен номер на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, за изпращане на документи и потвърждения, да отговаряме на Вашите запитвания и да уважаваме Вашите рекламации и други искания.

Собствено, бащино и фамилно име на записваното чрез клиента непълнолетно лице, за да може да бъде индентифицирано преди, по време и след провеждането на мероприятията, както и за връчване на грамота за успешно приключване.

ЕГН на непълнолетното лице ни е необходимо, за да може то да бъде регистрирано в нашата система.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

Няма да използваме вашите данни за контакт, за да рекламираме продукти или услуги на трети страни.

Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, дата на раждане, ЕГН, телефоните и адресите на получателите на услугите (пътуващи лица), предоставени ни от клиент.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите продукти.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще я изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме данни, докато клиентът има активен профил при нас или докато използва услугите ни и 5 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Срокът за съхранение на данните Ви за контакт за изпращане на информация за нашите услуги е 3 години.

Срокът на съхранение на Вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили продукти от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да възразите, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

- имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

- имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до длъжностното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да разгледаме искането Ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако считате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

За Ваше улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на Вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До „Български Футболен Съюз“, ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18, представлявано от управителя Параскева Първанова, Чрез Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора: Елина Недялкова, elina.nedialkova@bfunion.bg, адрес: България, гр. София, р гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ………………….

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: …………..

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ………………

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За Ваше улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие

До „Български Футболен Съюз“, ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18, представлявано от управителя Параскева Първанова,

Чрез Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора: Елина Недялкова, elina.nedialkova@bfunion.bg, адрес: България, гр. София, р гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен в кампанията: ………………………

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ………………………..

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ………………………..

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни

До „„Български Футболен Съюз“, ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18, представлявано от управителя Параскева Първанова,

Чрез Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора: Елина Недялкова, elina.nedialkova@bfunion.bg, адрес: България, гр. София, р гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за преносимост на данни.

Искане за преносимост на данни

До „Български Футболен Съюз“, ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18, представлявано от управителя Параскева Първанова,

Чрез Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора Елина Недялкова, elina.nedialkova@bfunion.bg, адрес: България, гр. София, р гр. София, ул. „Витошко лале“ № 18

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: ……………………….